Kader beheer maatschappelijk vastgoed Haarlem

Slideshow
Projectomschrijving

Haarlem beschikt, net als veel andere gemeenten, over veel maatschappelijk vastgoed: honderden panden. De gemeente wil de prestaties van dit vastgoed verbeteren. Twynstra Gudde heeft hiervoor een beleidskader opgesteld met concrete voorstellen en handvatten voor besturing.

Vraag opdrachtgever

Vastgoed is voor de gemeente geen beleggingsobject, maar een middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. In het licht van de gemeentelijke ombuigingen is het dus urgent om ook te kijken naar de prestaties van dat vastgoed. Naast de eigen portefeuille gaat het daarbij om objecten waarin door de gemeente gesubsidieerde partijen zijn gehuisvest: in totaal circa 400 panden. De gemeente is daarmee de grootste vastgoedeigenaar in de stad. Twynstra Gudde is gevraagd een kader op te stellen om de prestaties van dit vastgoed te verbeteren.

Visie

Maatschappelijk vastgoed is veelal verspreid in de gemeentelijke organisatie ondergebracht. Dat maakt de aansturing versnipperd en minder effectief. Om het beheer te professionaliseren is het echter niet voldoende om alleen de inzet van de vastgoedorganisatie te verbeteren. Ook de vraagkant (onderwijs, sport en jeugd, welzijn en dergelijke) moet onder de loep worden genomen. Een goed beheer van maatschappelijk vastgoed vergt een brede betrokkenheid en een dialoog tussen de vastgoedorganisatie, de gemeentelijke beleidsdiensten en het gemeentebestuur.

Werkzaamheden opdrachtnemer

Adviseurs van Twynstra Gudde hebben een startnotitie opgesteld met daarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor beheer van maatschappelijk vastgoed. Met die startnotie als basis zijn een aantal workshops binnen de gemeentelijke organisatie georganiseerd. Daarin zijn de deelnemers zich meer bewust geworden van de financiële impact van goed vastgoedbeheer. Er is een beeld ontstaan van het speelveld, de spelers en de spelregels bij vastgoedbeheer. Dit alles heeft geleid tot een coherent en gedragen voorstel voor een betere besturing van de vastgoedportefeuille. Twynstra Gudde heeft inrichtingsprincipes aangegeven waarmee de prestaties kunnen worden verbeterd. De voorstellen zijn gepresenteerd aan de betrokken wethouders en aan de gemeenteraad.

De adviseurs van Twynstra Gudde waren in staat om een burg te slaan tussen de vastgoeddiscipline en de verschillende sectordisciplines binnen de gemeentelijke organisatie. Zij vonden een balans tussen de (zachte) beleidsterreinen van de sectoren en de (harde) technisch-financiële wereld van het vastgoed en schakelden tussen uitvoerend niveau en bestuursniveau.

Projectresultaat

Het resultaat is een kadernota met algemene inrichtingsprincipes voor de besturing van maatschappelijk vastgoed. De gemeente heeft antwoord gekregen op prestatieverbeteringen op het gebied van leegstand, inkoop, doorbelasting, vormen van beheer en subsidiebeleid. Twynstra Gudde heeft een concreet voorstel gedaan voor rolscheiding binnen de gemeentelijke organisatie, transparantie van kosten en subsidiestromen en sturing vanuit beleid.

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Opdrachtnemer

Twynstra Gudde

Meer informatie

http://www.twynstragudde.nl/case/professionalisering-beheer-maatschappelijk-vastgoed-haarlem

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!