Klimaatadaptatie in Actie

Het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van ons leefgebied is een van de grootste uitdagingen van de samenleving op mondiaal en lokaal niveau. De noodzaak om ons aan te passen aan het veranderende klimaat is omvangrijk en zal de komende jaren enkel toenemen. Door samen werk te maken van klimaatadaptatie vergroot men de innovatiekracht en het aanpassingsvermogen om leefgebieden veiliger te maken. Menig recente wereldwijde klimaatafspraken (o.a. het Parijs-klimaatakkoord, het Sustainable Development Goals etc.) zijn daar voorbeelden van.

Ten behoeve van klimaatadaptatie hebben Waterschappen, Gemeentes, Provincies en het Rijk doorgaans per Veiligheidsregio een watermanagementplan. Echter, door een gebrek aan coherentie tussen de partijen (o.a. Waterschappen, gemeenten, beleidmakers, beleiduitvoerders etc.) staan visie en implementatie vaak nogal uit elkaar waardoor de functionaliteit van menig waterplan suboptimaal blijft c.q. slechts suboptimale waarde/efficiency verbeteringen gerealiseerd worden.

Voor effectieve “Klimaatadaptatie in Actie“ is het naast de louter visiegerichte en technische benadering nodig de samenwerking tussen alle partijen goed op orde te hebben ten einde daadwerkelijk goed tot implementatie te komen. Het gaat hierbij vooral om de organisatieveranderingen die essentieel zijn aan de kant van alle stakeholders (o.a. bestuurders, beleidsmakers, beleidsuitvoerders etc.).

Hoe zet je op ‘slimme’ wijze waterplannen om in de praktijk zodat visie en implementatie nauwer op elkaar aansluiten: niet alleen bij de start maar ook in de uitvoeringsfase?

Tijdens de BouwRegieNetwerk Meet-up “Klimaatadaptatie in Actie” komen praktijkdeskundigen uit de watersector samen om de cruciale facetten van effectieve samenwerking in het realiseren van waterveilig in dynamische omgevingen toe te lichten en uit te wisselen. Klik op deze link voor het programma.

Deelnemers aan de eerste editie van dit seminar (voorjaar 2018) gaven aan het seminar als leerzaam en inspirerend te hebben ervaren door vanuit de praktijk kennis en expertise met elkaar te delen, waarna er plannen voor een nieuwe verdiepingsbijeenkomst werden voorgesteld.

Verdiepingsbijeenkomsten:
In de evaluatie van de bijeenkomst hebben deelnemers aangegeven behoefte te hebben aan vervolgbijeenkomsten ter verdieping van de onderstaande thema’s. De verdiepingsbijeenkomsten en Community of Practices (CoP) worden in het najaar van 2018 georganiseerd met een groep bestaande uit 15 partijen (o.a. gemeenten, rijksoverheden, provincies, waterschapinstanties, etc.). Wenst u hierbij aan te sluiten? Meld u (gratis) aan via secretariaat@bouwregienetwerk.nl (evt. met vermelding van uw eigen case). We zullen tijdens die bijeenkomsten o.a. ingaan op de volgende thema’s:

  • Integrale aanpak: Klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie
  • Waterbewustwording
  • Klimaatadaptatie voor de infrastructuur
  • Overdrachtmaatregelen
  • Klimaatadaptatief Bouwen
  • Hittestress; toolkit particuliere terrein
  • Verdiepende workshop over maatregelen klimaatadaptatie
  • Bewustwording bevolking van hitte en droogte gevolgen
  • Verbinden van verschillende groepen techniek, ontwerpers, financieel
  • Burgersparticipatie (faciliteren en stimimulren)

Gratis Dienstverlening

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven?Nieuwsbrief

Linked-In

Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn

Projecten Databank

Welke Bouwregie projecten in Nederland? Projecten Databank

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!