Gratis registreren

U kunt gratis een account aanmaken waarmee u toegang krijgt tot de kennisbank. Met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Login gegevens

NAW gegevens

Zakelijke gegevens

Overig

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en condities voor het gratis gebruik van de Bouwregie Netwerk Nederland Kennisbank

Het gebruik van de kennisbank is gratis en verplicht u verder tot niets. Wel willen wij graag vastleggen welke informatiebehoefte er bij partijen bestaat om zodoende onze informatievoorziening verder te kunnen optimaliseren. Vandaar dat wij gebruikers vragen zich te registreren.

Geldig vanaf 1 september 2007 De volgende bepalingen en condities zijn van toepassing op het gebruik van de Bouwregie Netwerk Nederland Kennisbank ("de Kennisbank") en de daarin opgeslagen kennis en informatie ("de Informatie"):

1. Organisatie

De Kennisbank is een activiteit van Bouwregie Netwerk BV (hierna genoemd Bouwregie Netwerk Nederland). Het correspondentieadres is: Bouwregie Netwerk Nederland, Postbus 58, 3700 AB Zeist of Lageweg 2, 3703 CA Zeist. Telefoon 030-3039762, info@bouwregienetwerk.nl

2. Gebruikers

2.1 Gebruikers zijn personen, organisaties en instituten die zich hebben geregistreerd als gebruiker via de website van Bouwregie Netwerk Nederland, email, brief of enige andere vorm als aangegeven/toegestaan door Bouwregie Netwerk Nederland en die vervolgens een bevestiging van Bouwregie Netwerk Nederland hebben ontvangen dat zij als gebruikers zijn toegelaten.

2.2 Gebruikers bevestigen de correctheid van de gegevens die door hen zijn opgegeven via de manier als aangegeven in artikel 2.1. Tevens verklaren gebruikers expliciet dat zij zuiver beroeps- en/of studiematig vanuit een Bouwregie interesse gebruik maken van de Kennisbank; elk ander gebruik/voor andere doelen is niet toegestaan.

2.3 Bouwregie Netwerk Nederland heeft het recht enige aanmelding van aspirant gebruikers te weigeren c.q. het gebruiksrecht van bestaande gebruikers te beëindigen zonder verdere opgaaf van reden.

3. Overeenkomst

De combinatie van een aanmelding als gebruiker en bevestiging van Bouwregie Netwerk Nederland (zie sectie 2) vormen een formele, wederzijds bindende overeenkomst.

4. Kostenvrij, Contactduur

4.1 Aan het gebruik van de kennisbank zijn voor de gebruikers geen kosten verbonden.

4.2 Het contract kan worden beëindigd door de gebruiker, op enig moment op een manier als aangegeven in sectie 2.1 dan wel door Bouwregie Netwerk Nederland op enig door haar gekozen manier.

5. Klachten / Suggesties

5.1 In geval gebruikers klachten hebben over Bouwregie Netwerk Nederland's services, zal Bouwregie Netwerk Nederland al het mogelijke doen de dienstverlening te verbeteren opdat de informatievoorziening aan de gebruiker zo goed mogelijk is en/of blijft. Indien gebruikers klachten en/of suggesties hebben, worden zij verzocht deze schriftelijk mede te delen.

6. Gebruiksrecht, Beperking van Gebruik

6.1 Gebruikers krijgen een niet-exclusieve, onoverdraagbare, gelimiteerde licentie om de inhoud van de kennisbank te lezen, raadplegen, gebruiken, etc. Deze licentie bevat: (a) Het recht onsubstantiële hoeveelheden materiaal uit de Kennisbank elektronisch door te spelen naar maximaal 1 persoon per keer en strikt voor niet-commercieel gebruik; (b) Het recht onsubstantiële hoeveelheden materiaal uit de Kennisbank af te drukken voor eigen gebruik of gebruik binnen/door de eigen organisatie en strikt voor niet- commercieel gebruik; (c) Het recht onsubstantiële hoeveelheden materiaal uit de Kennisbank elektronisch op te slaan voor individueel gebruik.

6.2 Alle rechten van het materiaal in de Kennisbank (inclusief eventuele kopieën e.d. als omschreven in sectie 6.1) berusten bij Bouwregie Netwerk Nederland en/of haar mediapartners. Gebruikers verkrijgen door het gebruik van de Kennisbank op geen enkele wijze eigendomsrechten op materiaal uit de Kennisbank of kopie?n daarvan.

6.3 Alle rechten van het materiaal in de Kennisbank (inclusief eventuele kopieën e.d. als omschreven in sectie 6.1) berusten bij Bouwregie Netwerk Nederland. Gebruikers verkrijgen door het gebruik van de Kennisbank op geen enkele wijze eigendomsrechten op materiaal uit de Kennisbank of kopieën daarvan.

6.4 Behalve als op de manier als in 6.1 beschreven mogen gebruikers op geen enkele manier de informatie uit de Kennisbank gebruiken waardoor de intellectuele eigendomsrechten van Bouwregie Netwerk Nederland en/of haar mediapartners op enige wijze geschaad worden.

6.5 Gebruikers mogen eventuele copyright vermeldingen in delen van de inhoud van de Kennisbank niet verwijderen of verbergen bij gebruik als omschreven in sectie 6.1.

6.6 Gebruikers ontvangen regelmatig de gratis nieuwsletter van Bouwregie Netwerk Nederland. Indien u hier geen prijs op stelt geef dat dan hier aan door het vakje rechts aan te vinken: [ ] neen, ik stel geen prijs op de nieuwsletter

7. Toegang tot de dienstverlening

7.1 Alleen personen die door Bouwregie Netwerk Nederland geautoriseerd worden op de manier als in sectie 2 omschreven kunnen via elke computer (niet IP adres afhankelijk) de informatie raadplegen.

7.2 Bouwregie Netwerk Nederland kan op enig moment informatie veranderen, aanpassen, verwijderen, toevoegen e.d. zonder daarover de gebruikers van te voren op enige wijze in kennis te hoeven stellen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De informatie in de Kennisbank wordt aangeboden op een 'als is'- of 'als beschikbaar' basis. Bouwregie Netwerk Nederland en enige mogelijke derde partij(en) c.q. leverancier(s) van informatie voor de Kennisbank wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid rondom het gebruik van de informatie door de gebruiker af. Enige garanties, geschiktheid voor enig gebruiksdoeleinde, etc. worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 Bouwregie Netwerk Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel, claim, aansprakelijkheid e.d. welke het resultaat is/zijn van het gebruik van de Kennisbank al dan niet als gevolg van a) enige fouten/omissies in de informatie uit de Kennisbank, (b) de niet beschikbaarheid / interruptie van de online services of functionaliteit daardoor, (c) uw gebruik van de informatie uit de Kennisbank, (d) uw gebruik van enige apparatuur met betrekking tot het gebruik van de informatie/ functionaliteit uit de Kennisbank, (e) de inhoud van het materiaal, of (f) enige vertraging in of falen van de dienstverlening van Bouwregie Netwerk Nederland.

8.3 In de context van sectie 8 wordt met "BouwregieNetwerk Nederland" bedoeld: (a) de aanbieder van de dienstverlening via de Kennisbank, haar gelieerde bedrijven/ instituten en enige werknemer, directeur, toeleveranciers, agenten, etc. (b) enige derde leverancier van materiaal, haar gelieerde bedrijven/ instituten en enige werknemer, directeur, toeleveranciers, agenten, etc.

8.4 In geen geval kan Bouwregie Netwerk Nederland door gebruikers of geaggregeerde gebruikers en/of rechthebbenden aansprakelijk gesteld worden met enige monetaire of niet monetaire schadeclaim.

8.5 Bouwregie Netwerk Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor specifieke, indirecte, incidentele of gevolgschade van enige aard (inclusief, zonder uitputtend te zijn, juridische kosten) als gevolg van het gebruik, direct of indirect (van informatie en/of functionaliteit) van de Kennisbank al dan niet ontstaan door onachtzaamheid, fouten e.d. van Bouwregie Netwerk Nederland.

9. Overige

9.1 Bouwregie Netwerk Nederland zal er continu naar streven haar dienstverlening te verbeteren. Daardoor kan haar dienstverlening inclusief deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd worden aangepast met ogenblikkelijke ingang. De gebruikers zullen van materiele (ter beoordeling van Bouwregie Netwerk Nederland) wijzigingen expliciet op de hoogte gesteld worden waarna zij deze wijzigingen al dan niet kunnen accepteren. Enige nieuwe voorwaarden die indirect of direct het gratis karakter van het gebruik van de Kennisbank zullen aantasten zullen ten allen tijde aan de gebruikers ter acceptatie worden voorgelegd. In geval door de gebruiker de wijziging(en) niet worden geaccepteerd zal de overeenkomst met ogenblikkelijke ingang worden beëindigd. Vervolggebruik door gebruiker na in kennisstelling van nieuwe voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als acceptatie van deze nieuwe voorwaarden.

9.2 Bouwregie Netwerk Nederland of de gebruiker kan de overeenkomst opzeggen. De effectieve datum van beëindiging zal 10 dagen zijn na ontvangst van de opzegging tenzij expliciet anders onderling is overeengekomen. Bij voorkeur verzoeken wij u te communiceren via: info@bouwregienetwerk.nl

9.3 In geval Bouwregie Netwerk Nederland of enige derde partij van haar een of meerdere clausules in deze algemene voorwaarden en condities zou verbreken, zal dat niet geïnterpreteerd kunnen worden als een annulering van deze clausule(s) en/of andere clausules.

9.4 De gebruiker kan onder geen beding haar rechten transfereren naar andere personen of instellingen/bedrijven zonder de uitdrukkelijke instemming van Bouwregie Netwerk Nederland.

9.5 Op het gebruik van de Kennisbank en deze algemenen voorwaarden en condities is het Nederlandse recht van toepassing. Enige geschillen worden die uit het gebruik van de Kennisbank voortvloeien zullen door gebruiker en/of Bouwregie Netwerk Nederland worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in en u blijft automatisch op de hoogte van de laatste ontwikkeling op het gebied van ESCo’s en energietransities.

U bent ingeschreven voor de PPS Netwerk Nederland Nieuwsbrief!